warfair volunteers

En række frivillige bakker op om arbejdet. Mød dem nedenfor. Også medlemmerne af den Etiske Komité arbejder frivilligt.

Junior Sikabwe
Chokolade og andre produkter fra DR Congo
Junior Sikabwe er ejer af og direktør i J. Consulting pt. med base i Goma, DR Congo. Han har tidligere været konsulent i UBIFRANCE. Han har en Bachelor i Business Adminstration fra Copenhagen Business School.

Moumouni Marah Abani
Produkter fra Niger
Marah, fra Niger, har en M.Sc. i International Business and Politics fra Copenhagen Business School og er passioneret omkring at fremme social-økonomisk udvikling gennem opgradering af værdi-kæder og international handel. Gennem hans studier har han arbejdet ved Roskilde Universitet, Dansk Institut for Menneskerettigheder og Copenhagen Business School.

Jesper Buhl
fragt og spedition
Jesper er senior kommunications rådgiver hos King Street Denmark og handels-analytiker hos BullPositions. Har tidligere arbejdet hos bl.a. Søfart, Maersk og Rambøll. 
Underviser på CBS Shipping Bachelor i valgfaget  "Commodity Trade Flows and Shipping".

Teresa Ha
nødder og tørrede frugter
Teresa Ha har arbejdet for Verdensbanken og FN siden 2006 og har været udstationeret i Rusland, Afghanistan og Myanmar. Hun er oprindeligt fra New York men har boet i København siden 2014.

Finja Köster

politikker og standarder
Finja har en Master i Global Udvikling fra Københavns Universitet og har arbejdet som Projekt Monitering & Evaluerings officer hos Alianza por la Solidaridad i Colombia og som forskningsassistent på Copenhagen Business School.

Mette Burmeister Clemmensen
kommunikation og presse
Mette er cand.mag. med afgang fra Københavns Universitet og har arbejdet med kommunikation og presse i mange år, bl.a. steder som Dansk Erhverv, Region Sjælland, SydkystDanmark og i tænketanken Cevea. Har rejst i store dele af verden.

Makaren Ibrahim
Syria, Irak
Makarem har en bachelor grad i biokemi fra Damascus Universitetet i Syrien og en laborantuddannelse og en sygeplejeuddannelse fra Danmark. Hun har arbejdet i Slagteriernes Forskningsinstitut og som tolk og handicaphjælper og lavet irakisk fjernsyn og radio.

Peter Madsen-Mygdal
web
Peter arbejder på Klub i København og er en eminent webdesigner, organisator og bygger. Han lavede warfair's første professionelle hjemmeside og var afgørende for hele opstarten.

Faiza Mohudin Mohamed
sesam
Jordbrugsteknolog med speciale inden for Bygninger og Agro Teknik, fra Erhvervsakademiet Aarhus. Har en professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed med speciale inden for miljø og natur. Stifter af GeedHoostiis (Under Træet).

Setara Nigar Hassan
Afghanistan
Setara has a Master from Copenhagen Business School, she is the vicechair of Mission Øst and has worked for Corporate Sustainability Consultants, Australia, CCOCD, Zan TV and Euro-Asia Trade Point.

Sadia Bundgaard
kosmetik
Sadia has a Masters from the University of California, Berkely. Global emergency coordinator at the Danish Refugee Council. She has previously worked for ICRC, Save the Children and OXFAM.

Pia Jensen
safran
Leder af programmet Resilient Housing Market Systems hos Habitat for Humanity International. Har tidligere arbejdet for UNICEF, UNHCR, Mercy Core og hos DACAAR i Afghanistan med safran som erstatning for opium.

Vibe Jensen
fundraiser
Agronom, certificeret CSR-rådgiver i forretningsdreven samfundsansvar, tidligere forretningsudvikler hos Skovdyrkerne. Vibe har boet og arbejdet i Mozambique, Uganda, Sierra Leone, Mali, Vietnam og Brasilien.

Felix Freiesleben
newbizz
Felix studerer bioteknologi på DTU. Han har rejst og læst i Sydamerika

Sigurd Hartkorn Plaetner
kreativitet
Sigurd er forfatter, podcastskaber og formidler. Han har udgivet tre bøger, senest ’Munken fra Nordhavn’ på Gyldendal. Ved siden af sit forfatterskab har Sigurd været pressechef for Distortion Festival, HAVEN Festival og Techfestival, ligesom han sidder i juryen for den danske kunst- og kulturformidlingspris, Artbeat.

Jan Rasmussen
design
Jan har den grafiske virksomhed TOMBOLA, der multi disciplinær design virksomheder der udvikler interaktive universer, bøger, identiteter, plakater og bla. andet arbejder med visuelle design for Noma, Carhartt, Techfestival, MAD, Restaurant 108 og mange andre.
Se mere på tombolacph.dk

Christian Friis Bach
stifter
Christian har i mange år sagt, at han en dag ville 'importere granatæbler fra Afghanistan'. Det er den drøm, han nu forsøger at forfølge med warfair. Christian var for 25 år siden engageret i at starte Fair Trade-bevægelsen i Danmark og har arbejdet med freds- og statsopbygning både som dansk udviklingsminister, undergeneralsekretær i FN og i humanitære organisationer.
Se mere på friisbach.dk eller på LinkedIn.


Teresa Ha
nuts and dried fruits
Teresa Ha has worked for the World Bank and the United Nations since 2006 and has been stationed in Russia, Afghanistan and Myanmar. She is originally from New York but has lived in Copenhagen since 2014.

Finja Köster

policies and standards
Finja has a Master in Global Development from the University of Copenhagen and works as a Project Monitoring & Evaluation officer at Alianza por la Solidaridad in Colombia and as a research assistant at Copenhagen Business School.

Mette Burmeister Clemmensen
communication and press
Mette has a master's degree. with a degree from the University of Copenhagen and has worked with communication and the press for many years, including places such as the Danish Chamber of Commerce, Region Zealand, the South Coast of Denmark and in the think tank Cevea. Have traveled in large parts of the world.

Makaren Ibrahim
Syria, Iraq
Makarem has a bachelor's degree in biochemistry from the University of Damascus in Syria and a laboratory education and a nursing education from Denmark. She has worked at the Slaughterhouses Research Institute and as an interpreter and disability helper and made Iraqi television and radio.

Peter Madsen-Mygdal
web
Peter works at Klub in Copenhagen and is an eminent web designer, organizer and builder. He created warfair's first professional website and was crucial to the entire startup.

Faiza Mohudin Mohamed
sesame
Agricultural technologist specializing in Buildings and Agro Technology, from the Aarhus Business Academy. Has a professional bachelor's degree in agriculture with a specialization in environment and nature. Founder of GeedHoostiis (Under the Tree).

Irene Kruse
Burkina Faso, DR Congo
Irene is a Human Rights Adviser, Sahel, at the Department of Human Rights. She has previously worked for i.a. Oxfam / Ibis and Médecins Sans Frontières.

Setara Nigar Hassan
Afghanistan
Setara has a Master from Copenhagen Business School, she is the vicechair of Mission Øst and has worked for Corporate Sustainability Consultants, Australia, CCOCD, Zan TV and Euro-Asia Trade Point.

Sadia Bundgaard
cosmetics
Sadia has a Masters from the University of California, Berkely. Global emergency coordinator at the Danish Refugee Council. She has previously worked for ICRC, Save the Children and OXFAM.

Pia Jensen
saffron
Head of the Resilient Housing Market Systems program at Habitat for Humanity International. Has previously worked for UNICEF, UNHCR, Mercy Core and at DACAAR in Afghanistan with saffron as a replacement for opium.

Vibe Jensen
fundraiser
Agronomist, certified CSR consultant in business-driven social responsibility, former business developer at Skovdyrkerne. Vibe has lived and worked in Mozambique, Uganda, Sierra Leone, Mali, Vietnam and Brazil.

Felix Freiesleben
newbizz
Felix is ​​studying biotechnology at DTU. He has traveled and read in South America

Sigurd Hartkorn Plaetner
creativity
Sigurd is an author, podcast creator and communicator. He has published three books, most recently ‘The Monk from Nordhavn’ in Gyldendal. In addition to his writing, Sigurd has been press manager for Distortion Festival, HAVEN Festival and Techfestival, as well as sitting on the jury for the Danish art and culture dissemination award, Artbeat.

Jan Rasmussen
design
Jan has the graphic company TOMBOLA, which is a multi-disciplinary design company that develops interactive universes, books, identities, posters and more. other works with visual design for Noma, Carhartt, Techfestival, MAD, Restaurant 108 and many others.
Look more at tombolacph.dk

Christian Friis Bach
founder
Christian has said for many years that he would one day 'import pomegranates from Afghanistan'. That's the dream he's now trying to pursue with warfair. Christian was committed 25 years ago to starting the Fair Trade movement in Denmark and has worked on peace and state building both as Danish Minister for Development, Under-Secretary-General of the United Nations and in humanitarian organizations.
See more at friisbach.dk or on LinkedIn.